<p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-family: &quot;Helvetica Narrow Oblique&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-ansi-language: SK;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ffff;"><span style="color: #ffcc00;"></span></span></span></span><span style="font-family: &quot;Helvetica Narrow Oblique&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-ansi-language: SK;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ffff;">Potrebujete poradiť s&nbsp;<span style="color: #00ffff;">v&yacute;berom interpr&eacute;ta?</span></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-family: &quot;Helvetica Narrow Oblique&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-ansi-language: SK;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ffff;"><span style="color: #00ffff;">Hľad&aacute;te kontakt na umelca?</span></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-family: &quot;Helvetica Narrow Oblique&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-ansi-language: SK;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ffff;">Nem&aacute;te dostatok sk&uacute;senost&iacute; so zostaven&iacute;m umeleck&eacute;ho <span style="color: #00ffff;">programu?</span></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-family: &quot;Helvetica Narrow Oblique&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-ansi-language: SK;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ffff;"></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-family: &quot;Helvetica Narrow Oblique&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-ansi-language: SK;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ffff;"></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-family: &quot;Helvetica Narrow Oblique&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-ansi-language: SK;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ffff;"><span style="color: #00ffff;">Odpoveďou na Va&scaron;e ot&aacute;zky</span> je umeleck&aacute; agent&uacute;ra <strong><span style="color: #ff9900;">Starbooking</span> <span style="color: #00ffff;">&ndash; </span><span style="color: #ffcc00;"><span style="color: #00ffff;">Hviezda V&aacute;&scaron;ho eventu!</span> </span></strong></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-family: &quot;Helvetica Narrow Oblique&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-ansi-language: SK;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ffff;"></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-family: &quot;Helvetica Narrow Oblique&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-ansi-language: SK;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ffff;"></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-family: &quot;Helvetica Narrow Oblique&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-ansi-language: SK;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ffff;"></span></span></span></p> <p><span style="font-family: &quot;Helvetica Narrow Oblique&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-ansi-language: SK;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ffff;"></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Helvetica Narrow Oblique&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-ansi-language: SK;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ffff;">Na&scaron;a dlhodob&aacute; sk&uacute;senosť z&nbsp;p&ocirc;sobenia na slovensk&yacute;ch divadeln&yacute;ch sc&eacute;nach, produkci&aacute;ch a&nbsp;realiz&aacute;ci&aacute;ch množstva eventov je dev&iacute;zou, ktor&aacute; je ide&aacute;lna pre nekomplikovan&uacute; komunik&aacute;ciu a dohodu s&nbsp;umelcami, pretože na&scaron;e vzťahy s&nbsp;nimi s&uacute; osobn&eacute;. </span></span></span><span style="font-family: &quot;Helvetica Narrow Oblique&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-ansi-language: SK;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ffff;">Na z&aacute;klade profesion&aacute;lnych vzťahov a&nbsp;množstva realiz&aacute;ci&iacute; vieme veľmi presne doporučiť toho najvhodnej&scaron;ieho interpreta, ktor&yacute; &uacute;čelne zapadne do dramaturgie V&aacute;&scaron;ho n&aacute;padu. Ku každej Va&scaron;ej v&yacute;zve pristupujeme ochotne, tvorivo a&nbsp;individu&aacute;lne. Umeleck&aacute; agent&uacute;ra Starbooking je tu pre V&aacute;s, na&scaron;ich klientov a&nbsp;je skvel&yacute;m n&aacute;strojom<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>jednoduch&eacute;ho a&nbsp;&uacute;činn&eacute;ho sprostredkovania ako aj zostavenia umeleck&eacute;ho programu s&nbsp;prihliadnut&iacute;m na očak&aacute;vania host&iacute; v&aacute;&scaron;ho eventu.</span></span></span> <p> <p><span style="font-family: &quot;Helvetica Narrow Oblique&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-ansi-language: SK;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff9900;">PROFESION&Aacute;LNY PR&Iacute;STUP. KREAT&Iacute;VNE RIE&Scaron;ENIA. SPOKOJN&Yacute; KLIENT.</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-family: &quot;Helvetica Narrow Oblique&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-ansi-language: SK;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ffff;"></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-family: &quot;Helvetica Narrow Oblique&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-ansi-language: SK;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ffff;">Ver&iacute;me, že n&aacute;&scaron; umeleck&yacute; n&aacute;zor a&nbsp;benefity na&scaron;ej agent&uacute;ry V&aacute;s doved&uacute; až k&nbsp;n&aacute;m a&nbsp;spoločne n&aacute;jdeme efekt&iacute;vnu cestu spolupr&aacute;ce. </span></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #00ffff;"><strong></strong></span></p> </p> <p><span style="color: #00ffff;"><strong></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p> <p><span style="color: #00ffff;"><strong>O N&Aacute;S</strong></span></p> <p><span style="color: #ff9900;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;Helvetica Narrow Oblique&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">J&aacute;n Hromada /1973/ </span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;Helvetica Narrow Oblique&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 11.0pt;"><em><span style="font-size: x-small;">Artist Relations</span></em></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Helvetica Narrow Oblique&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 11.0pt;"><span style="color: #00ffff;">Som absolventom PdFUK, odbor soci&aacute;lna pedagogika. Počas svojej divadelnej kari&eacute;ry som p&ocirc;sobil ako profesion&aacute;lny tanečn&iacute;k a choreograf a tancoval na javisk&aacute;ch Novej Sc&eacute;ny, SND, Laterny Magiky, BDT a v mnoh&yacute;ch nez&aacute;visl&yacute;ch dom&aacute;cich a zahraničn&yacute;ch produkci&aacute;ch... Ako choreograf som mal to &scaron;ťastie spolupracovať s RND, Novou sc&eacute;nou, SND, Astorkou, Divadlom SNP v&nbsp;Martine, Divadlom West, &Scaron;t&aacute;tnym b&aacute;bkov&yacute;m divadlom v&nbsp;Bratislave, Landgraf Production...Svojou spolupr&aacute;cou na choreografii som sa&nbsp;podp&iacute;sal pod zn&aacute;me muzik&aacute;lov&eacute; diela: Krysař, Hair, Hello Dolly,Par&iacute;žsky život (Nemecko), Evita (Nemecko)... Ako pedag&oacute;g<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>jazzov&eacute;ho tanca som p&ocirc;sobil 6 rokov na &Scaron;t&aacute;tnom konzervat&oacute;riu v&nbsp;Bratislave a&nbsp;mnoh&yacute;ch s&uacute;boroch modern&eacute;ho tanca na Slovensku... Ako manager v oblasti umenia som&nbsp;zakladal baletn&yacute; s&uacute;bor na Novej Sc&eacute;ne a p&ocirc;sobil ako jeho riaditeľ, st&aacute;l som pri&nbsp;zrode Alternat&iacute;vneho divadla a Tanečnej &scaron;koly ElleDanse a&nbsp;produkčne som zabezpečoval muzik&aacute;l Producenti. Moment&aacute;lne sa venujem umeleckej a eventovej kreat&iacute;ve a produkcii.</span></span><span style="font-family: &quot;Helvetica Narrow Oblique&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: SK; mso-bidi-font-family: Arial;"></span></p> <p>&nbsp;</p> </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p> </p>